(Υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές)

1ο ΕΞAΜΗΝO ΣΠOΥΔΩΝ

Eισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο. Η σημασία και η χρησιμότητα του τεχνικού σχεδίου. Βασικός εξοπλισμός του σχεδίου (επιφάνειες γραφής, όργανα γραφής, όργανα σχεδίασης) και ο τρόπος χρησιμοποίησής του. Γραμμογραφία: Είδη γραμμών του μηχανολογικού και του οικοδομικού σχεδίου και χρησιμοποίησή τους. Γραμματογραφία: Είδη γραφών και χρησιμοποίησή τους. Κλίμακες τεχνικού σχεδίου. Διαστάσεις και κανόνες τοποθέτησής τους. Αρχιτεκτονικό σχέδιο: Κατόψεις, όψεις, τομές οικοδομικών κατασκευών. Ξυλότυποι και τρόπος σχεδίασής τους. Τοπογραφικό.

2ο ΕΞAΜΗΝO ΣΠOΥΔΩΝ

Αναφέρονται ορισμένα πρότυπα και αντιλήψεις σχετικά με την εξέλιξη της πόλης και της πολεοδομίας από το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση έως τις μεγάλες σύγχρονες πόλεις της Ευρώπης. Εξετάζονται οι συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης στον ευρωπαϊκό αστικό χώρο καθώς και προ-πολεοδομικές ουτοπικές θεωρίες και τα ιδανικά «μοντέλα» δημιουργίας νέων πόλεων. Δηλαδή, εξετάζεται, το πέρασμα από την ουτοπία του 19ου στον τεχνολογικό ρεαλισμό του 20ου αιώνα με τον λειτουργικό ρασιοναλισμό, την ανάπτυξη καθ'ύψος, την ενσωμάτωση υπαίθριων χώρων πρασίνου μέσα στις πόλεις, τη συνεχή προαστιακή ανάπτυξη στην Αμερική και την ασυνεχή αστική ανάπτυξη των μεγάλων πόλεων στην Ευρώπη. Επιπλέον, εξετάζονται οι πολεοδομικές παρεμβάσεις ολικής ανάπλασης και ανανέωσης στο εσωτερικό των μεγάλων πόλεων και η προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη των παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών κέντρων. Τέλος γίνεται ανάλυση της έννοιας και των στόχων της ανάπτυξης και του προγραμματισμού-σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναφέρονται οι θεωρίες χωροκατανομής και χωροθέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι πόλοι ανάπτυξης και οι περιφερειακές ανισότητες καθώς και η οργάνωση και χωροθέτηση των «χρήσεων γης» σε αστική και περιφερειακή κλίμακα. Γίνεται αναφορά στην ιεραρχία και αλληλεξάρτηση των πόλεων ως προς την εσωτερική αστική δομή κα την περιφερειακή τους ακτινοβολία και τέλος αναλύεται η έννοιας της Μητρόπολης και της Μητροπολιτοποίησης.

4ο ΕΞAΜΗΝO ΣΠOΥΔΩΝ

Η δομική μηχανή ως συντελεστής παραγωγής στα δομικά έργα. Επιλογή, χρησιμοποίηση, κόστος συντήρησης και λειτουργίας των δομικών μηχανών. Η οργάνωση της διαχείρισης των δομικών μηχανών. Τύποι, ταξινομήσεις, χρήσεις, στατιστικά στοιχεία και απόδοση δομικών μηχανών. Χρησιμοποιούμενες δομικές μηχανές, τεχνική προσέγγιση της λειτουργίας τους, μεθοδολογία χρησιμοποίησής τους στα έργα του πολιτικού μηχανικού.

Eισαγωγή. Bασικές αρχές, το συγκοινωνιακό πρόβλημα. Χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και της κυκλοφορίας. Θεωρία κυκλοφοριακής ροής. Σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών μεγεθών της κυκλοφορίας. Στατιστικές κατανομές περιγραφής κυκλοφοριακής ροής. Θεωρία ουράς. Σηματοδότηση ισόπεδων κόμβων: Βασικές έννοιες, υπολογισμός σηματοδότησης σταθερού χρόνου ή επενεργούμενης από την κυκλοφορία. Κυκλοφοριακή ικανότητα στοιχείων του οδικού δικτύου: Βασικές έννοιες, μεθοδολογία υπολογισμού κυκλοφοριακής ικανότητας για αστικές οδούς, μη σηματοδοτούμενους κόμβους, υπεραστικές αρτηρίες 2 και 4 ή περισσοτέρων λωρίδων, βασικά τμήματα ελεύθερων λεωφόρων, πλέξη και ράμπες εισόδου – εξόδου σε ελεύθερες λεωφόρους.

Kυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις. Kαθορισμός δειγματοληψιών, έλεγχος ακρίβειας. Mεθοδολογία διενέργειας μετρήσεων και ερευνών ερωτηματολογίου, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων.

5ο ΕΞAΜΗΝO ΣΠOΥΔΩΝ

Eισαγωγή στην οδοποιία. Δυναμική της κίνησης του οχήματος. Γενικές αρχές χαράξεων. Στοιχεία γεωμετρίας της οδού: οριζοντιογραφία (ευθυγραμμίες, καμπύλες συναρμογής, επικλίσεις), μηκοτομή (κατά μήκος κλίση και καμπύλη συναρμογής), κατά πλάτος διατομές, μήκη ορατότητας.

6ο ΕΞAΜΗΝO ΣΠOΥΔΩΝ

Χωματουργικά έργα. Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εδάφους. Χωματουργικά μηχανήματα οδοποιίας. Συμπύκνωση. Οδικά επιχώματα. Διαμόρφωση ορυγμάτων οδοποιίας. Προστασία και σταθεροποίηση πρανών. Βελτίωση και ενίσχυση ασθενών εδαφών. Αποχέτευση – αποστράγγιση έργων οδοποιίας. Μικρά τεχνικά: διάκριση, ρόλος, διαμόρφωση τεχνικών. Οδοστρώματα. Τύποι και λειτουργία οδοστρωμάτων. Μέθοδοι διαστασιολόγησης οδοστρωμάτων. Κατασκευή οδοστρωμάτων.

7ο ΕΞAΜΗΝO ΣΠOΥΔΩΝ

Σύγχρονη οργάνωση της δομικής βιομηχανίας. Οικονομία των δομικών έργων. Επενδύσεις, αποσβέσεις, ανανέωση δομικών μηχανών. Εφαρμογή της επιχειρησιακής έρευνας στη δομική βιομηχανία, ο προγραμματισμός των έργων, δικτυωτός προγραμματισμός, μέθοδοι CPM, PERT, βελτιστοποίηση κόστους και δυναμικού, έλεγχος πορείας του έργου. Γραμμικός προγραμματισμός. Πρόβλημα παραγωγής, πρόβλημα μεταφοράς. Εισαγωγή των πληροφορικών συστημάτων στη δομική βιομηχανία.

H διαδικασία σχεδιασμού στις μεταφορές. Bασικές έννοιες. Στάδια, συσχέτιση με τη διαδικασία μελέτης και κατασκευής συγκοινωνιακών έργων. Bασικές έννοιες στη διαμόρφωση και έλεγχο υποδειγμάτων. Θεωρητικές βάσεις και πρακτικοί υπολογισμοί για τα τέσσερα στάδια πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών για μετακινήσεις - παραδείγματα, ασκήσεις:

α) Γένεση των μετακινήσεων
β) Kατανομή στο χώρο
γ) Kαταμερισμός κατά μέσον
δ) Kαταμερισμός στο δίκτυο. Kριτική θεώρηση της κλασσικής διαδικασίας πρόβλεψης των αναγκών μετακινήσεων. Παρουσίαση των "αποσυνθετικών μοντέλων πρόβλεψης. Παραδείγματα – παρουσίαση συγκεκριμένων μελετών σχεδιασμού μεταφορών και συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων επικαιρότητας.

8ο ΕΞAΜΗΝO ΣΠOΥΔΩΝ

Ορισμός και ανάλυση της έννοιας του έργου (υποέργα, πακέτα εργασίας, προγράμματα, χαρτοφυλάκια) και της διαχείρισης έργων. Ανάλυση της έννοιας του κύκλου ζωής και της χρήσης του ως εργαλείου διαχείρισης τεχνικών έργων. Παρουσίαση και ανάλυση των ομάδων διεργασιών και των διεργασιών διαχείρισης έργου (ταξινόμηση, συσχετίσεις, περιγραφή, ανάλυση (εισαγόμενα – παραγόμενα)). Παρουσίαση και ανάλυση τεχνικών – εργαλείων εφαρμογής των διεργασιών διαχείρισης έργου – Παραδείγματα εφαρμογής. Παρουσίαση των περιοχών γνώσεων στη διαχείριση έργων: Ενοποίησης – Σκοπού – Χρόνου – Κόστους – Ποιότητας – Ανθρώπινου δυναμικού – Επικοινωνιών – Κινδύνων – Προμηθειών. Στοιχεία των περιοχών γνώσεων Στρατηγικής και Ηγεσίας. Διαχείριση έργων με τη χρήση πληροφορικής: Αναφορά σε προγράμματα λογισμικού διαχείρισης έργων. Διαδικασίες πιστοποίησης διαχειριστών έργου: Φορείς πιστοποίησης, αντικείμενο, μεθοδολογία.