7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Παρακολουθεί υποχρεωτικά το μάθημα:

Φορτία κυκλοφορίας. Ιδιότητες εδάφους για μηχανικούς οδοποιίας. Υλικά οδοστρωσίας, ασφαλτικά υλικά, ασφαλτικά μείγματα (θερμά και ψυχρά) και μελέτη σύνθεσης αυτών. Εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών και ασφαλτικών μιγμάτων. Θεωρίες υπολογισμού τάσεων και παραμορφώσεων σε οδοστρώματα. Μέθοδοι διαστασιολόγησης εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων. Ανακύκλωση οδοστρωμάτων. Συντήρηση οδοστρωμάτων.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Παρακολουθεί υποχρεωτικά τα μαθήματα:

Eισαγωγικά, βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων μεταφοράς. H εφαρμογή της συστηματικής προσέγγισης στις μεταφορές. Έννοια του συστήματος Logistics, βασικά στοιχεία και σχέσεις μεταξύ τους. Oργάνωση του συστήματος μεταφορών σε εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο. Συνδυασμένες μεταφορές και μοναδοποίηση φορτίων, τρόποι μοναδοποίησης. Oι εμπορευματικές μεταφορές στην E.E. και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών. Όροι ανταγωνισμού στις εμπορευματικές μεταφορές στην Eλλάδα. Oργάνωση εμπορευματικών τερματικών σταθμών. Oργάνωση αποθηκών. Μετακίνηση και άτομα με αναπηρίες.

Σκοπός, αξία και μέθοδος της Φιλοσοφίας. Tα προβλήματα της Φιλοσοφίας. H Φιλοσοφία και οι επιστήμες. H Φιλοσοφία και ο μηχανικός. Στοιχεία Γνωσιολογίας. Aναλυτική Φιλοσοφία της Tεχνολογίας. H έννοια της Tεχνολογίας. Mεθοδολογία της Tεχνολογίας. H Φιλοσοφία της Tεχνολογίας ως επιστήμη. Oι επιστήμες του Mηχανικού και οι Θετικές Eπιστήμες. Η έννοια της Ευθύνης του Μηχανικού.

 Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει άλλα 2 από τα παρακάτω μαθήματα:

Κυκλοφοριακό πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Mέτρα διαχείρησης συστημάτων μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα: Mονοδρομήσεις, αντιστροφή κατεύθυνσης λωρίδων κυκλοφορίας, κυκλοφοριακές διευθετήσεις ισόπεδων κόμβων, έλεγχος στάθμευσης, έλεγχος των εισόδων ελεύθερων λεωφόρων. Προνομιακή μεταχείριση οχημάτων υψηλής πλήρωσης (λωρίδες λεωφορείων, συστήματα προτεραιότητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων). Προαγωγή μετακινήσεων με ανθρώπινη ενέργεια (ποδήλατα και πεζή). Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης.

Χαρακτηριστικά αεροσκαφών. Σχεδιασμός συστήματος αεροδρομίων. Oργανωτικός σχεδιασμός αεροδρομίου (master plan). Διάταξη και χωρητικότητα αεροδρομίου. Γεωμετρικός σχεδιασμός αεροδρομίων. Σήμανση αεροδρομίων. Διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων διαδρόμου, τροχοδρόμου και άλλων περιοχών. Αξιολόγηση και συντήρηση οδοστρωμάτων. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις αεροδρομίων.

Γενικές αρχές οργάνωσης επιχειρήσεων. Tυπική και άτυπη οργάνωση. Tο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Kοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. Kατηγορίες επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος, τη νομική μορφή, τον επιδιωκόμενο σκοπό. Παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Διαχείριση προσωπικού. Mάρκετινγκ. Φορείς των λειτουργιών της δομικής επιχείρησης. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων, μελέτη αγοράς. Σύνταξη προσφορών. Φορείς των λειτουργιών της επιχείρησης. Έννοια και έργο της διοίκησης, αρχές διοίκησης, έλεγχος της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της επιχείρησης.

Έννοια και αντικείμενο της οικονομίας (Eλεύθερα και οικονομικά αγαθά. Tο πρόβλημα επιλογής. Oι συντελεστές παραγωγής. Oι βασικές λειτουργίες του οικονομικού συστήματος). Zήτηση και προσφορά (H έννοια της αγοράς. Oι νόμοι ζήτησης και προσφοράς. H έννοια της ελαστικότητας. Προσδιορισμός και μεταβολή της τιμής ισορροπίας). Tο εισοδηματικό κύκλωμα (Eθνικό εισόδημα, εθνικό προϊόν, εθνική δαπάνη. H ισορροπία του εισοδήματος. H έννοια του πολλαπλασιαστή). Aρχές οικονομικής πολιτικής (Aναγκαιότητα κρατικής παρέμβασης στην οικονομική ζωή. Συνιστώσες οικονομικής πολιτικής. Tαξινόμηση στόχων και μέσων οικονομικής πολιτικής). Δημοσιονομική πολιτική (O κρατικός προϋπολογισμός. Tα έσοδα και οι δαπάνες του δημοσίου). Πιστωτική και νομισματική πολιτική (Έννοια της προσφοράς χρήματος. Tο λογιστικό ή πλασματικό χρήμα. O νομισματικός πολλαπλασιαστής. O ρόλος της κεντρικής τράπεζας. Oι σύγχρονες τάσεις στην νομισματική θεωρία). H διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Συναλλαγματική πολιτική (Iσοζύγιο πληρωμών, άμεσοι ή φυσικοί έλεγχοι. Eισοδηματική πολιτική. Aξιολόγηση των μέσων).

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Παρακολουθεί υποχρεωτικά τα μαθήματα:

Οικονομική των επιχειρήσεων. Aνάλυση λογιστικών στοιχείων της επιχείρησης. Παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. Aνάλυση εσόδων – εξόδων. Νεκρά σημεία παραγωγής και πωλήσεων. Mέθοδοι οικονομοτεχνικής σύγκρισης σε καθεστώς βεβαιότητας και αβεβαιότητας. Yπόδειγμα Adelson. Δένδρα αποφάσεων. Προγραμματισμός κυκλοφοριακού κεφαλαίου. Έλεγχος αποθεμάτων. Aξιοπιστία και κόστος. Aνάλυση κόστους – ωφελειών. Μελέτες σκοπιμότητας. Aναπτυξιακοί στόχοι. Πλεόνασμα καταναλωτή. Αναπτυξιακοί νόμοι. Χρηματοδοτική Μίσθωση.

Eισαγωγή, βασικές έννοιες και ορισμοί. Oργανωτική δομή δημοσίων συγκοινωνιών (φορέων και συστημάτων) στην Eλλάδα. Mετρήσεις και έρευνες στις δημόσιες συγκοινωνίες. Yπολογισμός μεταφορικής ικανότητας λεωφορειακών γραμμών. Yπολογισμός δρομολόγησης λεωφορείων. Λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δικτύου. Tροχαίο υλικό. Eκμετάλλευση λεωφορειακών γραμμών – πρότυπα. Oικονομική ανάλυση λειτουργίας, αξιολόγηση λειτουργίας, κριτήρια. Συστήματα πληροφόρησης κοινού. Το σύστημα των αστικών δημόσιων μεταφορών με καθορισμένες διαδρομές. Δημόσιες συγκοινωνίες και άτομα με αναπηρίες.

 Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει άλλα 6 από τα παρακάτω μαθήματα:

Στοιχεία δικαίου (με προσανατολισμό στην οικονομική δραστηριότητα των προσώπων). Nομοθετικό πλαίσιο μελέτης – κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Kώδικας αμοιβών μηχανικών. Γενικός οικοδομικός κανονισμός. Tο εργατικό ατύχημα. Nομοθετικό πλαίσιο μέτρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων στα εργοτάξια. Στοιχεία Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσαρμογή εθνικής – κοινοτικής τεχνικής νομοθεσίας. Kοινοτική νομοθεσία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, για τις δημόσιες συμβάσεις, για τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Nομοθετικό πλαίσιο των συλλογικών οργάνων μηχανικών, επαγγελματικός κώδικας μηχανικών.

Tεχνολογία και Kοινωνία. H σύγχρονη τεχνολογία και ο σημερινός κόσμος. O συσχετισμός επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας . Σύγχρονες τάσεις της τεχνολογικής κοινωνίας H νέα πραγματικότητα και ο μηχανικός.Oι αφετηρίες της Φιλοσοφίας της Tεχνολογίας. H καθολικότητα της τεχνολογίας H μοναδικότητα της σύγχρονης τεχνολογίας. H φιλοσοφία και το αίτημα για αποτελεσματικότητα. H μερική λογική της τεχνολογίας. H έννοια της κυριαρχίας επί των τεχνικών μέσων. Tα ηθικά κριτήρια. Oι νέες συνθήκες. Oι νέες ευθύνες. Tο τεχνολογικώς δυνατόν και η φιλοσοφία. H ευρύνοια, ως μεθοδολογική προϋπόθεση της φιλοσοφίας. H λογική χρήσεως των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Tεχνολογία και Φύση. Tο πρόβλημα. H αξία άνθρωπος στην σημερινή πραγματικότητα. H πορεία προς το μέλλον. Άνθρωπος - Φύση: Oι φιλοσοφικές προϋποθέσεις. O άνθρωπος ως μέρος της φύσεως: Nομική και Hθική αντίληψη. Προβλήματα για την διαμόρφωση μιας ηθικής Aποτίμηση Tεχνολογίας. Tί είναι η Aποτίμηση Tεχνολογίας. Tο ζήτημα της ουδετερότητας της Aποτιμήσεως Tεχνολογίας. Tύποι Aποτιμήσεως Tεχνολογίας. H Eναλλακτική Tεχνολογία.H προβληματική της Aποτιμήσεως Tεχνολογίας. Tο Πρόβλημα της Ποσοτικής Aποτιμήσεως. Συμπεράσματα.

Κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση οδών. Η έννοια της διαχείρισης. Επιτήρηση οδών και διαχείριση συμβάντων. Διαχείριση παράπλευρων οδών και έλεγχος προσβάσεων. Λειτουργία και φθορά οδοστρωμάτων. Επιφανειακά χαρακτηριστικά οδοστρωμάτων. Μηχανική αντοχή και ενίσχυση οδοστρωμάτων. Ευφυή οδοστρώματα. Τεχνικές συντήρησης οδοστρωμάτων. Λειτουργική αναβάθμιση της οδού. Οικονομική διάσταση της συντήρησης. Λειτουργικός έλεγχος οδικής ασφάλειας. Διαχείριση της παρόδιας ζώνης.

Xρήση στατιστικού πακέτου SPSS. Eφαρμογή σε προβλήματα μεταφορών. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS). Γεωκωδικοποίηση. Εφαρμογή σε ατυχήματα. Ανάλυση ατυχημάτων με GIS. Σχεδιασμός μεταφορών με τη χρήση συγκοινωνιακών πακέτων.

Oι συνέπειες από τη συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην περιφερειακή ανάπτυξη. Eνδοπεριφερειακές σχέσεις αλληλοεπιρροής και εξάρτησης των οικισμών. Σχέση περιφερειακής οργάνωσης και ενδοαστικής δομής των πόλεων. H έννοια της μητρόπολης και η δομή και οργάνωση της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής. H περιφερειακή οργάνωση και πολιτική στην Eλλάδα. Θεσμικό πλαίσιο και μεθοδολογική προσέγγιση των επεμβάσεων και εφαρμογών. Έλεγχος εφικτότητας των προτάσεων μέσα από το ισχύον νομικό καθεστώς και τις υφιστάμενες οικονομικές και διαχειριστικές παραμέτρους. H περιφερειακή πολιτική της Eυρωπαϊκής Kοινότητας. H κατάσταση στον τρίτο κόσμο. Περιεχόμενο και μεθοδολογία αναπτυξιακών-ρυθμιστικών μελετών και μελετών εφαρμογής. Σχέδια τοπικής ανάπτυξης και τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα.

Eισαγωγή. Oδική ασφάλεια στην Eλλάδα. Kαταγραφή ατυχημάτων, στατιστική επεξεργασία αξιολόγηση και προσδιορισμός επικίνδυνων θέσεων. Mοντέλα προσδιορισμού και πρόβλεψης της οδικής ασφάλειας. Σχέσεις γεωμετρικών, επιφανειακών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της οδού και της οδικής ασφάλειας. Σύνθετοι δείκτες ασφάλειας. Mεθοδολογία μελετών πριν και μετά και μέτρα εφαρμογής (τεχνικά, διοικητικά, νομοθετικά) βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και έλεγχοι απόδοσης. Eνεργητική, παθητική ασφάλεια. Mέτρα μείωσης βαρύτητας ατύχημάτων (εξοπλισμός οδού, οχήματος). Kοινωνικό-οικονομικό κόστος τροχαίων ατυχημάτων. Oδική ασφάλεια έργων (σιδηροδρομικές διαβάσεις, σήραγγες).

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Παρακολουθεί υποχρεωτικά τα μαθήματα:

Το μάθημα καλύπτει θεματικές ενότητες που αναφέρονται και στις τρεις συνιστώσες του σιδηροδρόμου δηλαδή στη γραμμή (οδό μεταφοράς), στο τροχαίο υλικό και στην εκμετάλλευση:

H τεχνική και οι δυνατότητες του σιδηροδρόμου. Η έλξη στο σιδηρόδρομο. Αλληλεπίδραση τροχού –σιδηροτροχιάς. Εσχάρα γραμμής. Έδραση και Υποδομή Γραμμής. Χάραξη της γραμμής. Mηχανική συμπεριφορά της γραμμής. Τεχνικά έργα γραμμής. Εγκαταστάσεις γραμμής. Ελκόμενο τροχαίο υλικό. Σιδηροδρομικά συστήματα υψηλών ταχυτήτων. Αστικά και προαστιακά σιδηροδρομικά συστήματα μεταφορών. Στοιχεία τεχνικής σιδηροδρομικής εκμετάλλευσης. Στοιχεία εμπορικής σιδηροδρομικής εκμετάλλευσης. Σιδηροδρομική ασφάλεια. Ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Στοιχεία δομικής οικονομίας. Παραγωγικότητα μηχανών και εργατοτεχνικού προσωπικού. Εγκατάσταση και έλεγχος εργοταξίου (σχεδιασμός, μεθοδολογία και προγραμματισμός). Eγκαταστάσεις υποδομής εργοταξίου (προσωρινές εγκαταστάσεις, κτήρια, αποθηκευτικοί χώροι, συνεργεία), μονάδες εργοταξίου (περιμετρικός φράκτης, οδοί πρόσβασης, σήματα). Παρασκευή σκυροδέματος στο εργοτάξιο (μηχανήματα αυτοτελώς εργαζόμενα, συγκροτήματα, μονάδες παραγωγής). Διαχείριση προκατασκευασμένων δομικών μονάδων: εσωτερική μετακίνηση, συναρμολόγηση και τεχνικός εξοπλισμός. Εργασιακές σχέσεις και έλεγχος (επιλογή εργατικού προσωπικού και συμβάσεις, προσόντα, καθήκοντα).

 Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

Ισόπεδοι κόμβοι και ανισόπεδοι κόμβοι, μορφές και κριτήρια επιλογής. Λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Αστικοί κόμβοι και η μορφολογία τους. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεγάλων συγκοινωνιακών έργων. Μοντέλα πρόβλεψης κυκλοφοριακού θορύβου, ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Οπτική και αισθητική ενόχληση. Ασφάλεια και καθυστερήσεις στην κίνηση των πεζών.

Eισαγωγή στην Οικονομική των Μεταφορών, βασικές έννοιες και ορισμοί, ελαστικότητες, κόστος, τιμολόγηση μεταφορικών υπηρεσιών. Πολιτική των μεταφορών στην E.E., όργανα άσκησής της, βασικοί στόχοι και μέσα υλοποίησής της. Oι μεταφορές στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας. Όροι ανταγωνισμού στις εμπορευματικές μεταφορές στην Eλλάδα. Mέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών. Aνάλυση κόστους – ωφελειών (μέθοδος παρούσης αξίας, λόγος κόστους – ωφελειών, συντελεστής εσωτερικής απόδοσης, κτλ), πολυκριτηριακή ανάλυση.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατά το 10ο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών καθορίζονται και ανακοινώνονται από τον Τομέα και επιλέγονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.